top of page

Persondatapolitik hos Connecting Grounds ApS

 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Connecting Grounds ApS.

 

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

 

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Oplysninger vi indsamler

 

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

 

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

 

Connecting Grounds ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 

 

- Besøger vores hjemmeside

 

- Tilmelder dig vores nyhedsbrev

 

- Anmelder vores hjemmeside

 

- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

 

Den dataansvarlige

 

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.connectingrounds.com er Connecting Grounds ApS, Universitetsbyen 14, 8000 Aarhus C, cvr nr. 42570990

 

Behandlingsgrundlag og formål

 

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

 

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

 

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

 

Andre modtagere af personoplysninger

 

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

 

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot, Google.

 

Vi har vores hjemmeside hos Wix , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Wixs datacentre.

 

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

 

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder

 

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

• At få slettet persondata

 

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

 

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse contact@connecting-grounds.com.

EN

Personal data policy at Connecting Grounds ApS

 

We only collect personal data in cases where this would be relevant for us, and we will only collect personal data if it is relevant for your activity at Connecting Grounds ApS.

 

When collecting, processing and using your personal data, we always comply with all relevant legal provisions.

 

We will only keep your personal data for as long as we are either under a legal obligation to do so, or as long as it is relevant to the purpose for which it was collected.

 

 

Information we collect

 

If you wish to purchase and receive a product or service from us, we need to collect certain personal data in order to complete the transaction and to be able to offer you our services. We can use cookies to keep track of the contents of your shopping basket while you use our webshop.

 

We can obtain information such as name, email address, postal address, delivery address (if different from postal address), telephone number and payment information.

 

Connecting Grounds ApS collects and processes your personal data when you do the following:

 

 

- Visiting our website

 

- Sign up for our newsletter

 

- Reviews our website

 

- Send us questions, complaints or feedback

 

 

 

The data controller

 

The data controller for the collection, processing and use of your personal data on www.connectingrounds.com is Connecting Grounds ApS, Universitetsbyen 14, 8000 Aarhus C, cvr no. 42570990

 

 

 

Treatment basis and purpose

 

We collect your general contact information such as name and address in order to deliver the product or service that you have purchased from us. We collect your e-mail address in order to send you an order confirmation and a delivery confirmation.

 

If you have given us your consent to this during the registration process or on our website, we will use your e-mail address to send out a newsletter. You can subscribe to and unsubscribe from the newsletter at any time. All newsletters also contain a link to unsubscribe. If processing of personal data is based on your consent, you have the right to revoke consent at any time.

 

Your information (except your e-mail address, if you have consented to its processing for the purpose of receiving offers) will be deleted 5 years after you have received your item or service.

 

 

 

Other recipients of personal data

 

We do not sell your personal data to third parties and we do not transfer your personal data to third countries.

 

If you choose to review our website, your name and email address will be transferred to the review site Trustpilot, Google.

 

We have our website with Wix, which acts as our data processor. All personal data that you provide on our website will be stored in Wix's data centers.

 

We use external companies as suppliers to deliver our services in the best possible way. These external suppliers are data processors and in certain cases process personal data in connection with their provision of services to us. Our data processors only process personal data according to our instructions and in accordance with the legal requirements for data processors.

 

We have entered into data processing agreements with our data processors, which is our guarantee that they comply with applicable regulations on the protection of your personal data.

 

 

 

Your rights

 

As the registered person, you have a number of rights, which we must ensure fulfillment of at all times. You have the right to request the following from us:

• To access and correct/change your personal data

• To have personal data deleted

 

You also have the right to object to the processing of your personal data and you have the right to lodge a complaint with a data protection authority.

 

If you no longer wish for us to process your personal data or for us to limit the processing of your personal data, you can also send us a request to this effect to our email address contact@connecting-grounds.com.

bottom of page